ateron
organisatie

ISO Managementsystemen en Certificeringen

Ateron biedt begeleiding bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteits-, veiligheids-, en risicomanagementsystemen.
Klant- en cliëntgerichtheid, creativiteit en lean-management zijn daarbij net zo kenmerkend voor de aanpak als deskundigheid en persoonlijk advies. Ateron boogt op jarenlange ervaring in zowel de zorg (uiteenlopende sectoren als GGZ, GZ, VV&T, MD, Jeugdzorg) als de profit sector (brede expertise in facilitaire dienstverlening, industrie en bouw).

Binnen de pijler ISO Managementsystemen & Certificeringen is de dienstverlening gericht op het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen, al dan niet op basis van specifieke normen of keurmerken ten behoeve van certificering.

De aanpak is gericht op het opzetten van praktijkgerichte, transparante en gebruikersvriendelijke managementsystemen. Dus geen bureaucratie, maar wel voldoen aan de gewenste eisen. Deze filosofie dragen wij ook uit in onze aanpak. In onze advisering streven we naar het opzetten en implementeren van een managementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus geen systeem naast een systeem, waardoor het managementsysteem niet ‘leeft’.

Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring bij diverse opdrachtgevers uit verschillende sectoren helpen wij bij het opstellen van een op maat gemaakt implementatieplan en de uitvoering hiervan.

Onze rollen verschillen op basis van de behoefte(n), voorbeelden van veel voorkomende rollen zijn:

  • Expert
  • Coach
  • Procesbegeleider
  • Projectleider
  • Interim

Voor meer informatie over onze filosofie en aanpak kunt u contact opnemen.

ISO 50001 Energiemanagement

Energiebesparing is in veel organisaties een belangrijk thema. Het levert immers bijvoorbeeld kostenbesparingen op. In de praktijk zijn energiebesparingsmaatregelen echter nog vaak incidenteel van aard. ISO 50001 is een internationale norm voor energiemanagementsystemen gericht op continue verbetering van energieprestaties en energie-efficiency. Een volgens deze norm ingericht systeem bevat o.a. de zogenaamde Plan-Do-Check-Act-cyclus. Door deze te volgen krijgt de omgang met energieverbruik een structureel karakter binnen de gehele bedrijfsvoering. Dat uit zich bijvoorbeeld in het periodiek uitvoeren van audits die verbetermogelijkheden en tekortkomingen betreffend energiemanagement in beeld brengen. Met name bedrijven in industrie, civiele techniek en technische dienstverlening hebben een gecertificeerd energiemanagementsysteem.

 

ISO 50001 bevat abstract geformuleerde eisen ten aanzien van bijvoorbeeld ‘Energiebeleid’, ‘Energieplanning’, ‘EnPI’s’ en ‘Bewustzijn’. Bedrijven kampen dan ook met vragen als: ‘Wat bedoelt de norm?’ en ‘Hoe kunnen we op een praktisch zinvolle manier aan de norm voldoen?’

 

Ateron helpt bij de vertaalslag naar uw organisatie, weet op welke manieren invulling gegeven kan worden aan de eisen en beschikt over bewezen effectieve hulpmiddelen en tools. U kunt kiezen hoever u met ons in zee gaat. Van advisering ten aanzien van specifieke eisen van de norm tot en met turn-key oplevering en lopend onderhoud van het energiemanagementsysteem.

 

Inhoudelijk sluit ISO 50001 overigens goed aan op ISO 14001. Beide normen zijn dan ook prima te integreren in één enkel managementsysteem.

 

Belangrijke toevoeging: één van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere organisaties (o.a. meer dan 250 werknemers) een zogenaamde energieaudit dienen uit te voeren. De eerste audit moest uiterlijk op 5 december 2015 zijn uitgevoerd met een frequentie van een keer per vier jaar. Met de implementatie en certificering van een ISO 50001 energiemanagementsysteem zijn organisaties echter vrijgesteld van het uitvoeren van zo’n energieaudit.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT?

Er zijn diverse redenen waarom uw organisatie een kwaliteitsborgingssysteem nodig zou kunnen hebben.
Wilt u zeker zijn dat de processen geborgd zijn voor een optimale bedrijfsvoering of vraagt uw opdrachtgever erom.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »